દિનેશભાઇ અડવાણી

૨૨-ભરૂચ લોકસભા મતદાર વિભાગમાં સમાવિષ્‍ટ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ વાઇઝ સાંજના ૫ વાગ્યા સુધીમાં થયેલ મતદાનની વિગતો.

૧૪૭ – કરજણ- ૬૯.૭૭%
૧૪૯ – ડેડીયાપાડા-૭૦.૪૯%
૧૫૦ – જંબુસર-૫૭.૪૨%
૧૫૧ – વાગરા- ૬૧.૨૫%
૧૫૨ – ઝઘડીયા- ૬૯.૦૦%
૧૫૩ – ભરૂચ- ૫૯.૨૧%
૧૫૪ – અંકલેશ્વર- ૬૧.૨૮%
—————————————
કુલ ટકાવારી ૬૩.૮૨%

LEAVE A REPLY