ઠફુરવા અને સુરત સહિત દેશમાં બાળકીઓ સાથે થયેલ દુષ્ક્રમૅ અને હત્યાના મામલામાં દેશભરમાં વિવિધ સંગઠનો દ્વારા માચૅનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ.જેના ભાગરૂપે અંક્લેશ્વર જી આઈ ડી સીમાં રોયલ સનાતન ભુપ અને  રાષ્ત્રીય    હિન્દુ સેનાના સભ્યો દ્વારા પશુપતિનાથ મહાદેવ મંદિરથિ કેન્ડલ માચૅ યોજાઈ હતી. જે જી આઈ ડી સી  વિસતારના બળત્કરોની ઘરનામાં દોષિતોની ધરપકડ કરી ૮૫૮માં ૮૫૮પગલા ભરવાની માંસ કરવામાં હતી.

 

LEAVE A REPLY